Άρθρο 1 - Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύει ο κατωτέρω ορισμός:
Ως παιδότοπος ορίζεται ο κλειστός χώρος στον οποίο παρέχεται ψυχαγωγία σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, (ηλικίας μέχρι 10 ετών) παρουσία των γονέων ή συνοδών.

Στο παιδότοπο εξασφαλίζεται:

 • υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε χώρο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση αυτή τεχνικές προδιαγραφές
 • παιχνίδι και ψυχαγωγία των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους

Άρθρο 2 - Γενικές απαιτήσεις

2.1 Οι παιδότοποι δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Προς τούτο:
α) Ο εξοπλισμός παιδοτόπου ή οι εξοπλισμοί των παιδοτόπων πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένοι αφού προορίζονται για να παίζουν τα παιδιά ατομικά ή κατά ομάδες.
β) Τα υλικά των εξοπλισμών πρέπει να είναι ελεγμένα ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών.
γ) Η επιφάνεια πτώσης πρέπει να είναι ελαστική (από φυσικό ή συνθετικό υλικό) η οποία αποσβένει την ενέργεια της κρούσης του παιδιού, σε περίπτωση πτώσης του, υπό συνθήκες λογικής και προβλεπόμενης χρήσης των εξοπλισμών.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές, τα τελειώματα και τα παιχνίδια, στο χώρο που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, δε θα πρέπει να είναι επικίνδυνα ή τοξικά (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων κ.λπ.).

2.2 Η πρόσβαση πρέπει να είναι εύκολη για τα παιδιά, τις πρώτες βοήθειες και λοιπά χρησιμοποιούμενα μέσα, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

2.3 Σε κάθε παιδότοπο θα απασχολείται απαραίτητα τουλάχιστον ένα άτομο, ανά 25 παιδιά, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψή τους και θα διαθέτει απαραίτητα και βιβλιάριο υγείας που προβλέπεται από την 8405/29.10.92 απόφαση «Αντικατάσταση του άρθρου 14 της Αιβ/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β) ξης» (ΦΕΚ 665/92 τ.Β).

Άρθρο 3 - Σχεδίαση και Οργάνωση του Χώρου

Κατά τη δημιουργία των παιδότοπων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση του χώρου, ανάλογα με τον προορισμό και τη χρήση του

Ειδικότερα:
3.1 Ο χώρος που οφείλει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, ο παιδότοπος είναι μια αίθουσα ψυχαγωγίας για παιδιά, με καλό φωτισμό και αερισμό, απαγορευομένου του φωτισμού και αερισμού δια μέσου φωταγωγών και εμβαδόν ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (2 τ.μ. ανά παιδί), και το είδος των παιχνιδιών. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο στο χώρο των παιχνιδιών. Η αίθουσα ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο.

3.2 Οι παιδότοποι που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους για τους επιβλέποντες και να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό οριοθετημένοι από τους χώρους που προορίζονται για μεγαλύτερα παιδιά.

3.3 Στο χώρο του παιδότοπου πρέπει: Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο είδος και το ύψος των κιγκλιδωμάτων (όπου υπάρχουν), σε ανοίγματα των παραθύρων, στις τζαμαρίες, (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη), στα κλιμακοστάσια, στην ηλεκτρική εγκατάσταση, (θέση και είδος ρευματοδοτών, ηλεκτρικός πίνακας ασφαλείας κ.λπ.).
Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι να επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψος 1.60μ. τουλάχιστο με πλακίδια πορσελάνης.

3.4
α) Οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα μέτρα προφύλαξης. Οι πινακίδες πρέπει να αναφέρουν:
(α) Τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία του ή των υπευθύνων για τον παιδότοπο.
(β) Τη θέση και τον αριθμό τηλεφώνου της υπεύθυνης τεχνικής υπηρεσίας.
(γ) Τον αριθμό Πρώτων Βοηθειών.
β) Επίσης, στον παιδότοπο πρέπει να τηρούνται απαραίτητα τα ακόλουθα βιβλία:
(α) Βιβλίο συμβάντων
(β) Βιβλίο κατάστασης παρουσίας προσωπικού

Άρθρο 4 - Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς

Απαγορεύεται η κατασκευή, η εισαγωγή και η κατοχή με σκοπό την πώληση, τη δωρεάν διάθεση ή την ενοικίαση εξοπλισμού παιδότοπων που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4.1 Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα..

4.2 Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να αναγράφει επάνω στον κάθε εξοπλισμό τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθ- μό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
(β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.
(γ) Μέγιστο αριθμό παιδιών, ταυτοχρόνως.
(δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

4.3 Η αναφερόμενη, στην παράγραφο 3.4. πινακίδα πρέπει να τοποθετείται στον εξοπλισμό μόνον εφόσον υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 ή εάν υποκατασταθούν από άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Για όλα τα πρότυπα εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση που έχει τεθεί σε ισχύ.

4.4 Απαιτείται η δημιουργία φακέλου, διαθέσιμου προς επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των εξοπλισμών. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
(α) Λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης.
(β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπο.
(γ) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, χώρα κατασκευής και χώρο αποθήκευσης.
(δ) Εγχειρίδιο οδηγιών που να περιέχει για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες πτώσης λεπτομερείς περιγραφές και απεικονίσεις που αφορούν την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και συντήρησή τους.

4.5 Ποιότητα των υλικών
α) Τα υλικά κατασκευής πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολη συντήρηση. β) Εύφλεκτα και τοξικά υλικά που δύνανται να προκαλέσουν αλλεργίες πρέπει να αποφεύγονται. 4.6 Χώρος εγκατάστασης των εξοπλισμών Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό των χώρων εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών. Προς τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: (α) Ο καλυπτόμενος από τον εξοπλισμό χώρο και η απαιτουμένη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης. (β) Ο απαιτούμενος, ελεύθερος από εμπόδια, χώρος ούτως ώστε να αποφεύγονται οι προσκρούσεις των παιδιών επί των εξοπλισμών. (γ) Ο απαιτούμενος χώρος μεταξύ των εξοπλισμών. Ο κάθε εξοπλισμός πρέπει να είναι ευδιάκριτα οριοθετημένος.

Άρθρο 5 - Προδιαγραφές ασφάλειας για τους επιμέρους εξοπλισμούς

 • Οι κούνιες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2.
 • Οι τσουλήθρες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-3.
 • Οι αερόδρομοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-4.
 • Οι μύλοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-5.
 • Οι ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-6. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176(μέρη 1-7) και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ:

Οι επιφάνειες πτώσης που αποτελούνται από τούβλα, σκυρόδεμα, πέτρες, άσφαλτο, ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο άκαμπτο υλικό που δεν αποσβένει τις κρούσεις στο έδαφος.

Σε περίπτωση ύπαρξης στον παιδότοπο παιχνιδιών σύμφωνα με τον ορισμό της κοινής υπουργικής απόφασης Β6342/863/24.3.89 « Ασφάλεια παιχνιδιών», αυτά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 71

Άρθρο 6 - Συντήρηση, Συνθήκες υγιεινής

6.1 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Οι υπεύθυνοι των παιδότοπων πρέπει να καθορίζουν και να εφαρμόζουν πρόγραμμα τακτικής συντήρησης των εξοπλισμών και των επιφανειών πτώσης και να εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τους όρους ασφαλείας σε μόνιμη βάση.

Η συντήρηση και η γενική διαχείριση της λειτουργίας του παιδότοπου πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 – 7.
α) Το τακτικό και περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο των περιφράξεων, των πάγκων, των εισόδων – εξόδων και όλων των εξωτερικών, βοηθητικών εξοπλισμών.
β) Οι υπεύθυνοι πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχεία επισκευή των φθαρμένων εξοπλισμών ή στην περίπτωση πού αυτό είναι αδύνατον, να απομακρύνουν τους ελαττωματικούς εξοπλισμούς.
γ) Εάν ένα μόνον τμήμα των εξοπλισμών είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα και οι θεμελιώσεις να καλύπτονται ή να προστατεύονται.
δ) Επί πλέον συντηρήσεις πρέπει να γίνονται στους εξοπλισμούς για τους οποίους υπάρχει σχετική οδηγία του κατασκευαστή.

6.2 ΒΙΒΛΊΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του χώρου πρέπει να διατηρούν βιβλίο συντήρησης που να περιέχει τα ακόλουθα:
(α) να γενικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο στο οποίο ν’ αποτυπώνεται η διευθέτηση και η θέση των εξοπλισμών βοηθητικών και μη.
(β) Πλήρη και λεπτομερή κατάλογο των εξοπλισμών, των κατασκευαστών και των υπευθύνων συντήρησης.
(γ) Πρόγραμμα συντήρησης και των ενεργειών που έγιναν για την υλοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τον εξοπλισμό, τη συχνότητα χρήσης και τις οδηγίες των κατασκευαστών.
(δ) Πλήρη καταγραφή των επισκευών και των ελέγχων συντήρησης.
(ε) Φάκελο καταγραφής όλων των ατυχημάτων και των παρατηρήσεων/παραπόνων που έχουν διατυπωθεί εγγράφως.

6.3 ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ

6.3.1 Οι υπεύθυνοι του παιδότοπου πρέπει να εξασφαλίζουν την καθαριότητα όλου του χώρου που καταλαμβάνει ο παιδότοπος. Σ’ αυτόν περιλαμβάνονται όλοι οι εξοπλισμοί, οι επιφάνειες πτώσης και οι εξωτερικοί και βοηθητικοί εξοπλισμοί.
6.3.2 Επί πλέον θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθοι χώροι υγιεινής: Μία (1) τουαλέτα και δύο (2) νιπτήρες για κάθε εικοσιπέντε (25) παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από τα παιδιά, εύκολα προσπελάσιμα από το χώρο του παιχνιδιού. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια (1) τουλάχιστον τουαλέτα αποκλειστικής χρήσης από τους συνοδούς, γονείς, υπεύθυνους κ.λπ.
6.3.3 Στην αίθουσα παιχνιδιού απαγορεύεται το κάπνισμα.

Άρθρο 7 - Αρμόδιες Αρχές

Το Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχει την αρμοδιότητα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

(Οδηγία του Συμβουλίου των Ε.Κ. 88/378/ΕΟΚ εναρμονισμένη με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.οικ.Β 6342/863 της 24.3.1989 των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β 223/27.3.1989 η οποία ισχύει από 1η Ιανουαρίου 1990 καθώς και η τροποποίησή της από 1.12.1994, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β 923/14.12.1994).

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παρούσας, στους Ο.Τ.Α. αρμοδιότητάς του και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προς τούτο διοικητικά μέτρα. (π.χ. σύσταση ειδικών επιτροπών επιτήρησης).

Τα Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Ανάπτυξης αναγνωρίζουν τον ΕΛΟΤ ΑΕ ως αρμόδιο φορέα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδότοπων και ειδικότερα το Εργαστήριό του Παιχνιδιών/Παιδότοπων.

Άρθρο 8 - Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων

 1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων, χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του.
 2. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο ή κοινότητα αίτηση, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος.
 3. Μετά την απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, εκδίδει την άδεια λειτουργίας παιδοτόπων εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών.
 4. Η άδεια λειτουργίας παιδοτόπων ισχύει επ’αόριστο μέχρι τυχόν ανάκλησή της, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9 - Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων

Για την έκδοση από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων, υποβάλλονται από τον αιτούντα (φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί εταιρειών, Σωματείων κ.λπ. από το νόμιμο εκπρόσωπό τους), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
 2. Πρόσφατες φωτογραφίες (3) του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Ν. 1599/86

Δείτε ολόκληρο το τελευταίο ΦΕΚ  με τη νομοθεσία για παιδότοπους και παιδικές χαρές

Δείτε το ΦΕΚ